NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

JÁTSSZ és NYERJ

 Fekete & Fehér Divatáru vásárlási utalványt nyereményjátékunkon a Fekete & Fehér Facebook oldalán.

Az akció nyereménye:  1 darab  20 000 Ft értékű vásárlási utalvány

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Az akció időtartama: 2018. július 13- július 23.

Ez a dokumentum a Fekete & Fehér Divatáru és Kiegészítők által indított nyereményjátékról szolgál információkkal, és a résztvevők egy bizonyos kategóriájának szól (a megnevezettek), valamint tartalmazza azokat a szabályokat, melyeket be kell tartani az akció alatt:

 1. A SZERVEZŐ
  • A nyereményjáték (a továbbiakban “az Akció / a Játék”) szervezője

Fekete & Fehér Divatáru és Kiegészítők,

amelynek székhelye, 1052 Budapest, Bárczy István utca 10., adószáma 40525899 2 41 (a továbbiakban „A Szervező”), mint a www.feketefeherdivat.hu  online kereskedelmi portál üzemeltetője, melynek e-mail címe: info.feketefeher@gmail.com.

 • A játék lefolyását jelen szabályzat (a továbbiakban „A szabályzat”) szabályozza, amely minden résztvevőre nézve kötelező jellegű. A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát az Akció lefolyása alatt, de csak a közönség részére való bejelentést követően. Az Akcióban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat.

 

A nyilvánosság érdekében a szabályzat minden érdekelt személy rendelkezésére áll, ingyenesen, www.feketefeherdivat.hu  oldalán. Ugyanakkor a szabályzat nyomtatott formában is rendelkezésre áll a Szervező székhelyén.

 

 1. A JÁTÉK HELYE ÉS IDŐTARTAMA

 A Játék online kerül megrendezésre, a Szervező, a Fekete&Fehér Facebook oldalán, a  https://www.facebook.com/mindenamioltoztet/ 2018. közötti időszakban. Az Akcióval kapcsolatos további információkat a Szervező hivatalos honlapja, a  www.feketefeherdivat.hu, valamint annak aloldala tartalmazhat, továbbá hivatalos Facebook oldala: https://www.facebook.com/mindenamioltoztet/ A Szervező ezen felületeken keresztül ad az Akcióval kapcsolatos tájékoztatást és hivatalos közlést.

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1 A Játékban való részvételre jogosult minden olyan személy, aki:

 1. a) 2018. július 13. napjáig betöltötte a 18. életévét
 2. b) kedveli a Fekete & Fehér márka Facebook oldalát: https://www.facebook.com/mindenamioltoztet/
 3. c)  oszd meg a nyereményjáték bejegyzését.

A Szervező alkalmazottai, valamint házastársaik és rokonaik , nem jogosultak a játékban való részvételre.

3.2 Amennyiben a játék valamely nyertese valamilyen okból cselekvőképtelen (teljes, vagy részleges cselekvőképtelenség), törvényes gyámja is átveheti a Nyereményt, aki aláírja az átadás – átvételi jegyzőkönyvet a Nyertes nevében, valamint egy nyilatkozatot, amely mentesíti a Szervezőt az adott nyeremény átadásából származó, bármely felelősség alól, valamint bármely jellegű, a nyereménnyel kapcsolatos kártérítés vagy követelmény kifizetése alól.

3.3. Szervező fenntartja a jogot a felhasználó Nyereményjátékban történő részvételének felülvizsgálatára. Szervező a felülvizsgálatot saját hatáskörben folytatja le, illetve bírálja el, így saját hatáskörben , indokolási kötelezettség nélkül dönthet felhasználók Nyereményjátékból történő kizárásáról.

 1. AZ AKCIÓ NYEREMÉNYEI

4.1          A Szervező által felajánlott nyeremény:

Egy darab (1db), Fekete & Fehér vásárlási utalvány, a következő értékekben:

1 db 20 000 Ft (azaz húszezer forint) értékű Fekete & Fehér vásárlási utalvány

Az utalvány kizárólag a feketefeherdivat.hu oldalán illetve személyesen üzletünkben (1052 Budapest, Bárczy István utca 10. szám alatt használhatók fel az utalvány jóváírását követő 60 napon belül. A vásárlási utalvány nem átruházható, nem visszatéríthető, készpénzre nem váltható és egyéb kedvezménykuponokkal együtt nem használható.

 1. A SORSOLÁS

5.1  A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező az Akció lezárultával 1 nyertest sorsol a felajánlott 1 nyereményhez véletlenszerű módon, illetve egy Pótnyertest.  A Résztvevő az Akcióban való részvételével elfogadja, hogy a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A Résztvevő e feltételek ellen kifogással nem él.

5.2         A sorsolás 2018. július 22-én  kerül megrendezésre az 5.1. pont szerinti módon.

5.3         A Szervező pótnyerteseket is sorsol ugyanezzel a módszerrel. A Pótnyertes átveheti az eredetileg kisorsolt Nyertes helyét megadott sorrend szerint abban az esetben, ha az eredetileg kisorsolt Nyertes valamilyen okból nyereményét nem kaphatja meg. 

5.4.        A nyereményjátékban való részvételével Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása a regisztrációs adatai valamint a Szervező által esetlegesen kért dokumentumok egybevetése útján történik.

 A Nyertes azonosítása a nyertessége tényének megállapítását követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a Promóció során, vagy azt követően derül ki, a Játék a Felhasználó/Nyertes vonatkozásában érvénytelen, a Nyertes helyébe a pótnyertes lép. 

 1. A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

6.1 A Nyertesek a sorsolástól számított 10 napon belül kapnak értesítést a Fekete & Fehér hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/mindenamioltoztet/), a Nyereményjáték poszthoz írt komment formájában, ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul jelen játékban való részvételével.

6.2 A Szervező a sorsolástól számított 10 napon belül értesíti a Nyertest, az általa megadott e-mail útján is. Ha a Szervező a Nyertest ezen időszak alatt nem tudja értesíteni, elérhetőség hiánya, vagy a Nyertes által megadott pontatlan információk miatt, úgy a Nyertes a játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja.

6.3. A Nyeremény akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják. Valótlan adatok esetén, a Nyertes a játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja.

6.4. A nyereményt a Szervező a sorsolástól számított 60 napon belül írja jóvá, a jóváírásról a Nyertes e-mailben kap értesítést.

6.5 Miután a Nyertes számára a nyeremény átadásra kerül, a Szervezőt további költség nem terheli.

6.6  Ha a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni az Akcióból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak átadása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását. A Szervező jogosult saját hatáskörében elbírálni a visszaélést, a kizárást a Szervező nem köteles indokolni.

6.7  A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

 1. KAPCSOLÓDÓ DÍJAK ÉS ADÓK

Bármely egyéb, a nyereménnyel kapcsolatos, adóügyi, vagy más jellegű kötelezettség kizárólag a nyertest terheli.

 

 1. VITÁS KÉRDÉSEK

8.1   Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat és a Facebook előírásai szerint történik. Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a http://www.feketefeherdivat.hu/  Általános Felhasználási Feltételeit (elérhető: http://www.feketefeherdivat.hu/aszf-a10351/) kell megfelelően alkalmazni.

8.2  Ha a Résztvevő a jelen Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

8.3   A Részvevő és a Szervező között esetlegesen felmerülő jogvitát a Felek békés úton próbálják meg elrendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Szervező székhelye szerint illetékes igazságszolgáltatási szervek fogják ezeket rendezni.

 

 1. FELELŐSSÉG

9.1  A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért:

 1. a) Ha a nyertes nem lép érintkezésbe a Szervezővel az akaratától független és a Szervezőnek nem felróható okokból.
 2. b) A szervező és a jelen Játékban érintett felek nem vállalnak felelősséget az internetszolgáltató hálózatok túlterheltsége, illetve meghibásodása, vagy a résztvevők által használt alkalmazások (szoftver és/vagy hardver) hibás használata révén meg nem érkezett e-mailekért.
 3. c) Azon helyzetért, amelyben a Nyertes részére nem kerül jóváírásra a Nyeremény, hiányos, hamis, vagy pontatlanul rögzített azonosító adatok következtében;
 4. d) A Játékban résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy tisztességesen kommunikálnak, és nem terjesztenek olyan megjegyzéseket vagy képeket, amelyek: vulgáris nyelvet, rágalmazó vagy obszcén állításokat tartalmaznak, illetve sértik a hatályos jogszabályokat vagy a szabályzatot.

9.2  A Szervező fenntartja annak jogát, hogy az Akciót a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse.

9.3  Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

9.4  A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A Játék a Facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez. 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

10.1 Az adatokat a titoktartási és biztonságos adatfeldolgozási törvények védik.

10.2 A Szervező,  felelősséget vállal a 2011. évi CXII. törvényszámú, az adatok védelméről szóló törvény előírásainak betartására. Következésképpen, a Szervező kötelezettséget vállal, hogy a jelen Játékban résztvevők/nyertesek személyes adatait bizalmasan, a jelen Szabályzatnak és a vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli.

10.3 A Szervező a Játékban részt vevő minden személy számára biztosítja a 2011. évi CXII. számú törvényben foglalt jogait.

 A Szervező felelősséget vállal, hogy a személyes jellegű adatokat ne adja ki harmadik félnek, kivéve azon helyzeteket, amelyekben a Szervezők kötelesek betartani a hatályos adóügyi jogszabályok rendelkezéseit.

Az Akció folyamatának minden lépésével kapcsolatban (beleértve: adatgyűjtés, a Nyertes értesítése) a Nyertes kifejezi a részvételbe való egyértelmű beleegyezését az Akcióhoz való csatlakozással.  

A Résztvevő Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

Budapest, 2018. július 12.

 

a Játék szervezője Fekete & Fehér Divatáru

www.feketefeherdivat.hu